Yleiset ehdot

Lukekaa nämä ehdot ennen kuin vierailette Garantian WWW-sivuilla. Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte alla mainitut ehdot teitä sitoviksi.

Palvelun ja näiden www-sivujen sisältö toimitetaan ”sitoumuksetta ja sellaisenaan”. Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta ja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden sivujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Palveluntarjoajan tiedot

Näillä www-sivuilla voi olla Vakuutusosakeyhtiö Garantian (Garantia) tai muiden Taaleri-konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluja. Kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä palveluntarjoaja. Pääasiallinen palveluntarjoaja on Garantia:

Nimi: Vakuutusosakeyhtiö Garantia
Osoite: Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki
Y-tunnus: 0944523-1
Puhelin: +358 20 7479 800

Garantia on vakuutusosakeyhtiö, jonka kotipaikkana on Helsinki. Garantian toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI, (Puh.) +358 9 183 51, (Telefax) +358 9 183 5328.

Näillä www-sivuilla voidaan asiakkaalle tarjota myös muiden Taaleri-konserniin kuuluvien tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Tällaisten palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta.

Rajoitukset

Näillä sivuilla olevaa tietoa ei tule missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta, ellei Garantia nimenomaan toisin ilmoita. Sama koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Nämä sivut ja niillä oleva tieto on suunnattu yksinomaan Suomeen, jos erikseen ei ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Sivuilla annettua tietoa ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Minkään näillä www-sivuilla olevan tiedon tarkoituksena ei ole toimia tarjouksena myydä tai ostaa mitään taloudellisia instrumentteja. Edelleen mikään tieto ei myöskään ole neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen, ellei erikseen ole toisin sovittu. Garantian kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Garantia ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä, vaan kaikki vastuu on asiakkaalla.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Näillä www-sivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki tai viittaus. Linkinhaltijan tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa tällaisten tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Avoin sähköposti ja muut suojaamattomat viestintätavat

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai muiden suojaamattomien viestien luottamuksellisuutta ei voida taata Garantian toimesta. Sivujen käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien tai tietojen välittämistä Garantialle sähköpostitse. Garantia tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä tai muulla vastaavalla suojaamattomalla viestintätavalla annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Garantialla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen tai palveluun. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuneista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Taaleri-konserniin kuuluville yhtiölle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Sivujen sisällön tai niiden osien julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Garantian kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.