Garantian vastuullista toimintaa ohjaa soveltuvin osin Taalerin vastuullisuuspolitiikka. Vastuullisuus on keskeinen osa Taaleri-konsernin strategiaa. Toiminnan vaikutuksia ja yhteyttä laajempaan globaaliin kehitykseen tuodaan esille YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) kautta. Garantian toiminnassa parannamme takauksin kumppaneidemme kanssa muun muassa yritysten ja yksityishenkilöiden rahoituksen saatavuutta (SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria).

Garantia toteuttaa vastuullista toimintatapaa, noudattaa hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Garantia noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI) ja on sitoutunut ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sijoituskohteena olevien yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-vaikutukset (environment, social, governance).

Tutustu tarkemmin Taaleri-konsernin vastuullisuusnäkökulmiin tästä ->

Whistleblowing-ilmoituskanava

Garantialla on käytössä Taaleri-konsernin sähköinen whistleblowing -ilmoituskanava, jolla kuka tahansa voi nimettömästi ilmoittaa konsernissa havaitsemastaan sääntelyn vastaisesta toiminnasta. Nimettömästi tehdyt ilmoitukset tulevat konsernin sisäisen valvontatoiminnon tietoon, joka käynnistää ilmoitusten johdosta tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Henkilötietojen käsittelystä voit lukea whistleblowing-ilmoituskanavaa koskevasta tietosuojaselosteesta.