Tietosuojaperiaatteet

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa liiketoimintaamme, koska tietojen suojaaminen ja luottamus luovat edellytykset toimintamme jatkuvuudelle. Asiakkaitamme ovat pääasiassa suomalaiset yhteisöt, ja toiminnassamme tapahtuva henkilötietojen käsittely liittyy pääasiassa asiakkaan tunnistamista koskeviin velvoitteisiin sekä luottoriskin arvioimiseen sellaisissa takaustuotteissa, joissa vastapuoliriskin muodostavat yksityishenkilöt.

Uusi yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tulee sovellettavaksi 25.5.2018. Se koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä yrityksiä ja organisaatioita. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä.

Vakuutusosakeyhtiö Garantia (”Garantia”) käsittelee henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä koskevan kansallisen lainsäädännön sekä 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Garantia noudattaa kaikessa toiminnassaan vakuutusyhtiölain sisältämää salassapitovelvoitetta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia.

Garantia on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Käsittelemämme henkilötiedot tallennetaan tietoturvallisesti käyttäen luotettavia suojausmenetelmiä. Tämän lisäksi pääsy henkilötietoihin rajataan tarvekohtaisesti niille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamisessa.

Henkilötietojen käsittely Garantiassa

Garantia käsittelee henkilötietoja vakuutustoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä rekisteröityjen yksilöimiseksi ja tunnistamiseksi. Tällä tarkoitetaan käytännössä asiakkaiden, edunsaajien ja yhteistyökumppaneiden yhteystietojen hallintaa, Garantian toimintaan yleisesti liittyvää riskienhallintaa, Garantian toimittamaa suoramarkkinointia ja palvelujen kohdentamista asiakkaille, sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamista. Garantia saattaa käsitellä henkilötietoja myös rekisterinpitäjänä toimivan tahon lukuun. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaan, ja Garantia ohjaa rekisteröityjen esittämät pyynnöt ja tiedustelut lähtökohtaisesti rekisterinpitäjänä toimivalle taholle.

Garantia ei tallenna puheluita, mutta tallentaa sähköpostiviestejä niiden sisällön vahvistamiseksi, jos tapahtuma tai palvelutilanne niin vaatii.

Henkilötietojen kerääminen ja säilytysajat

Henkilötietoja kerätään Garantian vakuutusasiakas- ja yhteistyökumppanirekistereihin kuuluvilta henkilöiltä, heidän edustajiltaan, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekisteristä, maksuhäiriörekisteristä, Garantian takaamien lainojen lainanantajilta sekä muista luotettavista lähteistä. Garantia käyttää myös henkilökohtaisia luottotietoja, jos palvelun tai tuotteen luonne sitä vaatii. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterikohtaisen käsittelyperusteen mukaan Garantialla on siihen oikeus tai velvollisuus. Yksityiskohtaiset säilytysajat ilmenevät rekisterikohtaisista selosteista, jotka ovat saatavissa Garantialta pyynnöstä.

Tietojen luovuttaminen kolmansille

Garantia voi lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa ja saada rekisteröityjä koskevia henkilötietoja samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvista Suomessa tai ulkomailla sijaitsevilta yhtiöiltä. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille taikka perinnän toteuttamiseksi perintätoimistolle. Tietojen käsittelyssä käytetään ulkopuolisen toimijan järjestelmiä, minkä puitteissa henkilötietoja säilytetään ulkopuolisilla palvelimilla. Kun henkilötietoja säilyttää tai käsittelee ulkopuolinen taho, on kyseisellä taholla aina henkilörekisterin mukainen peruste tietojen käsittelyyn, minkä lisäksi on sopimuksin varmistettu, että kyseinen taho noudattaa toiminnassaan henkilötietolakia ja tietosuoja-asetusta.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta näin voidaan poikkeustapauksissa toimia henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa.

Rekisteröityjen oikeudet ja niiden toteuttaminen

Yksityisyyden suojaan liittyvien oikeuksien toteuttamiseksi jokaisella on oikeus tietää, käsitteleekö Garantia rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Tämän lisäksi jokaisella on oikeus

  • pyytää pääsyä henkilötietoihin,
  • pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin,
  • pyytää tietojen poistamista,
  • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä,
  • vastustaa tietojen käsittelyä,
  • oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Garantia huolehtii yllä mainittujen oikeuksien toteutumisesta tapauskohtaisesti. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt voi toimittaa Garantialle sähköpostitse osoitteeseen takaus@garantia.fi tai puhelimitse. Oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista.

Evästeet

Garantia kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä sivuston analysointiin. Käyttämämme ohjelmisto, Snoobi Analytics, mittaa ja muodostaa raportteja sivustojen käytöstä käyttökokemuksen, sisällön ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Lisätietojen pyytäminen ja yhteydenotot

Tämä tietosuojaseloste on yleisluontoinen kuvaus siitä, miten ja millä perusteilla toiminnassamme käsittelemme henkilötietoja. Yksityiskohtaisemmat henkilörekisterikohtaiset selosteet on saatavissa Garantiasta erillisestä pyynnöstä. Selosteista ilmenee yksityiskohtaisesti säilytettävät henkilötiedot tai henkilötietoryhmät sekä niitä koskevat säilytysperusteet, säilytysajat ja muut sääntelyn edellyttämät tiedot.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa takaus@garantia.fi, josta pyyntösi ohjataan eteenpäin. Yhteydenotot voi kohdistaa myös suoraan Garantian tietosuoja-asioiden järjestämisestä vastaavalle henkilölle: Assi Ikonen, puh. 020 7479 823, email assi.ikonen@garantia.fi.