Finanssivalvonta on asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 17,8 miljoonaa euroa.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana myös pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen.

Garantian oma varallisuus 31.12.2017 oli 106,8 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 27,1 miljoonaa euroa ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 44,9 miljoonaa euroa (pro forma). Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 394 prosenttia ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 238 prosenttia.

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutus- ja vastapuoliriskiosioiden riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2018 ja pääomavaatimuksen korotuksen johdosta päivitetyn vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen 2017 internetsivuillaan www.garantia.fi 16.8.2018.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

 

THE CAPITAL ADD-ON FOR GARANTIA HAS BEEN CONFIRMED

The Financial Supervisory Authority confirmed the capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, at EUR 17.8 million for Garantia Insurance Company Ltd. Garantia’s solvency remains strong even after the capital add-on.

Garantia’s own funds amounted to EUR 106.8 million at the end of December 2017. The solvency capital requirement excluding the capital add-on amounted to EUR 27.1 million and including the capital add-on EUR 44.9 million (pro forma). The solvency ratio, i.e. the ratio of own funds to the solvency capital requirement excluding the capital add-on was 394 per cent and including the capital add-on 238 per cent.

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the risk profile of Garantia’s non-life underwriting risk and counterparty default risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the solvency capital requirement calculation. In addition, the Financial Supervisory Authority notes that the requirement to use the internal model is not appropriate in Garantia’s case.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority will assess the amount of capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Summary of January-June 2018 and the Solvency and financial condition report 2017 that has been updated due to capital add-on on its websites on 16th August 2018.

Additional information:
CEO Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, tel. +358 50 343 1841
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044