Finanssivalvonta on päätöksellään 10.6.2021 asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 15,6 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 15,3 miljoonaa euroa. Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen. Pääomavaatimuksen korotuksen määrän arvioinnissa Finanssivalvonta on hyödyntänyt Garantian omaa taloudellisen pääoman mallia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Garantian raportoitu oma perusvarallisuus, pääomavaade sekä solvenssisuhde 31.12.2020 tilanteessa sekä vastaavat tiedot uudelleen arvioitu pääomavaatimuksen korotus huomioiden.

tuhatta euroa 31.12.2020 (raportoitu) 31.12.2020 (pro forma)
Vakavaraisuuspääomavaatimus pl. pääomavaatimuksen korotus 34 456 34 456
Pääomavaatimuksen korotus 15 265 15 578
Yhteensä 49 721 50 034
Oma perusvarallisuus 114 076 114 076
Solvenssisuhde, % 229 % 228 %

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista enemmän kuin 15 prosenttia, joten edellytykset yhtiön pääomavaatimuksen korottamiselle ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonnan arvion mukaan yhtiön riskiprofiilissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 29.5.2020 tehdyn päätöksen jälkeen. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei tällä hetkellä Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Uudelleen arvioitu pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi 30.6.2021 alkaen. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2021 internetsivuillaan www.garantia.fi 19.8.2021.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 020 7479 813
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 020 7479 841

Garantia’s capital add-on has been confirmed

The Financial Supervisory Authority has, through a decision made on 10th June 2021, set the capital add-on of Garantia Insurance Company Ltd. at EUR 15.6 million. Previously, the capital add-on was EUR 15.3 million. Garantia’s solvency remains strong after the reassessed capital add-on. The Financial Supervisory Authority utilised Garantia’s own economic capital model when determining the amount of the capital add-on.

Garantia’s reported basic own funds, solvency capital requirement and solvency ratio as of December 31st, 2020 are presented in the table below together with corresponding pro forma figures including the reassessed capital add-on.

EUR thousand 31 Dec. 2020 (reported) 31 Dec. 2020 (pro forma)
Solvency capital requirement excl. capital add-on 34,456 34,456
Capital add-on 15,265 15,578
Total 49,721 50,034
Basic own funds 114,076 114,076
Solvency ratio % 229 % 228 %

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the risk profile of Garantia’s non-life underwriting risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation by more than 15%, and therefore the preconditions for raising the company’s capital requirement continue to exist. The Financial Supervisory Authority also estimates that there have been no substantial changes in the company’s risk profile since the previous decision made on 29th May 2020, and that the requirement to use an internal model or a partial internal model is not appropriate.

The capital add-on will be valid for the time being from 30th June 2021 onwards. The Financial Supervisory Authority will assess the amount of the capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Financial Summary on its January-June 2021 results on its website on 19th August 2021.

Additional information:
CEO Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 20 7479 813
Director, Finance and Risk Management, Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 20 7479 841