Finanssivalvonta on 29.5.2020 tekemällään päätöksellä asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 15,3 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 19,8 miljoonaa euroa. Edellisen kerran Finanssivalvonta teki pääomavaatimuksen korotusta koskevan päätöksen 17.6.2019.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen. Finanssivalvonta hyödynsi ensi kertaa pääomavaatimuksen korotusta tehdessään Garantian omaa taloudellisen pääoman mallia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Garantian vakavaraisuus tilannepäivänä 31.12.2019 sekä pro forma -vakavaraisuus vastaavana ajankohtana. Pro forma -vakavaraisuus huomioi uudelleen arvioidun pääomavaatimuksen korotuksen ja 1.1.2020 voimaan astuneet Solvenssi II -standardikaavan parametrimuutokset.

tuhatta euroa 31.12.2019 (raportoitu) 31.12.2019 (pro forma)
Vakavaraisuuspääomavaatimus pl. pääomavaatimuksen korotus 28 756 31 251
Pääomavaatimuksen korotus 19 848 15 265
Yhteensä 48 604 46 515
Oma perusvarallisuus 112 681 112 083
Solvenssisuhde, % ml. pääomavaatimuksen korotus 232 % 241 %
Solvenssisuhde, % pl. pääomavaatimuksen korotus 392 % 359 %

Finanssivalvonta toteaa pääomavaatimuksen korotusta koskevassa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista enemmän kuin 15 prosenttia, joten edellytykset yhtiön pääomavaatimuksen korottamiselle ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonnan arvion mukaan yhtiön riskiprofiilissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 17.6.2019 tehdyn päätöksen jälkeen. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei tällä hetkellä Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2020 internetsivuillaan www.garantia.fi 13.8.2020.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 020 7479 813
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 020 7479 841

The capital add-on for Garantia has been confirmed

The Financial Supervisory Authority has, through a decision made on 29th May 2020, reset the capital add-on imposed on Garantia Insurance Company Ltd. at EUR 15.3 million. Previously, the capital add-on was set at EUR 19.8 million. The previous decision concerning the capital add-on was made on 17th June 2019.

Garantia’s solvency remains strong after the reassessment of the capital add-on. The Financial Supervisory Authority for the first time utilised Garantia’s own economic capital model while determining the amount of the capital add-on.

Garantia’s reported and pro forma solvency as of December 31st 2019 are reported in the table below. The pro forma solvency is calculated on the basis of the revised capital add-on and it also includes the effects of the new Solvency II standard formula parameters that came into force on January 1st 2020.

EUR thousand 31 Dec. 2019 31 Dec. 2019 (pro forma)
Solvency capital requirement excl. capital add-on 28,756 31,251
Capital add-on 19,848 15,265
Total 48,604 46,515
Basic own funds 112,681 112,083
Solvency ratio % incl. capital add-on 232 % 241 %
Solvency ratio, % excl. capital add-on 392 % 359 %

In its decision concerning the capital add-on, the Financial Supervisory Authority states that the risk profile of Garantia’s non-life underwriting risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation more than 15% and thus conditions for the capital add on are still valid. The Financial Supervisory Authority also states in its decision that the risk profile of Garantia has not materially changed since the last decision on 17th June 2019, and that the requirement to use an internal model or a partial internal model is not appropriate.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority assesses the amount of capital add-on at least annually.

Garantia will publish a Summary of January-June 2020 on its website on 13th August 2020.

Additional information:
CEO Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 20 7479 813
Director, Finance and Risk Management, Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 20 7479 841