Finanssivalvonta on 17.6.2019 asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 19,8 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 17,8 miljoonaa euroa.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen.

Garantian oma varallisuus 31.12.2018 oli 103,3 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus oli 44,3 miljoonaa euroa ml. aiempi pääomavaatimuksen korotus 17,8 miljoonaa euroa ja solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen, 223 prosenttia. Uudella 19,8 miljoonan euron pääomavaatimuksen korotuksella vakavaraisuuspääomavaatimus olisi ollut 46,3 miljoonaa euroa ja solvenssisuhde 223 prosenttia (pro forma 31.12.2018).

tuhatta euroa 31.12.2018 31.12.2018 (pro forma
Vakavaraisuuspääomavaatimus pl. pääomavaatimuksen korotus 26 437 26 437
Pääomavaatimuksen korotus 17 812 19 848
Yhteensä 44 249 46 285
Oma perusvarallisuus 103 281 103 281
Solvenssisuhde, % ml. pääomavaatimuksen korotus 233 % 223 %
Solvenssisuhde, % pl. pääomavaatimuksen korotus 391 % 391 %

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että 12.6.2018 annetussa päätöksessä kuvatut edellytykset pääomavaatimuksen korottamisessa ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonta totesi tuolloin, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksen mukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2019 internetsivuillaan www.garantia.fi 15.8.2019.

Lisätietoja:
Vt. Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

 

THE CAPITAL ADD-ON FOR GARANTIA HAS BEEN CONFIRMED

The Financial Supervisory Authority confirmed the reassessed capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, at EUR 19.8 million for Garantia Insurance Company Ltd at 17 June 2019. The previous capital add-on was EUR 17.8 million. Garantia’s solvency remains strong after the reassessed capital add-on.

Garantia’s own funds amounted to EUR 103.3 million at the end of December 2018. The solvency capital requirement was EUR 44.3 million including the capital add-on EUR 17.8 million and the solvency ratio, i.e. the ratio of own funds to the solvency capital requirement was 233 per cent.

The solvency capital requirement would have been EUR 46.3 million and the solvency ratio 223 per cent (pro forma 31 Dec 2018), including the new capital add-on EUR 19.8 million.

EUR thousand 31 Dec. 2018 31 Dec. 2018 (pro forma)
Solvency capital requirement excl. capital add-on 26,437 26,437
Capital add-on 17,812 19,848
Total 44,249 46,285
Basic own funds 103,281 103,281
Solvency ratio % incl. capital add-on 233 % 223 %
Solvency ratio, % excl. capital add-on 391 % 391 %

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the need for capital add-on described in decision 12 June 2018 are valid. The Financial Supervisory Authority stated that that the risk profile of Garantia’s non-life underwriting risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation. In addition the Financial Supervisory Authority reaffirms its view that the requirement to use the internal model is not appropriate in Garantia’s case.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority assesses the amount of capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Summary of January-June 2019 on its websites on 15th August 2019.

Additional information:
Acting CEO Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044