Garantian tavoitteena on kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tarjoamalla heille takauspalveluita ja kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä takausratkaisuja. Garantian vahva vakavaraisuus varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja vakauden. 

1-6/2019: Garantian tulos ja vakavaraisuus säilyivät vahvana

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 7,8 miljoonaan euroon (7,7) ja vakuutusmaksutuotot 6,6 miljoonaan euroon (5,5). Takausvakuutuskanta oli kesäkuun lopussa 1,65 miljardia euroa (1,67).
  • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä korvauskulujen kasvusta huolimatta. Vahinkosuhde oli 21,6 prosenttia (-3,3), liikekulusuhde 43,7 prosenttia (45,1) ja yhdistetty kulusuhde 65,3 prosenttia (41,8).
  • Tulos ennen veroja vahvistui 7,7 miljoonaan euroon (4,3), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa (1,3).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 5,3 prosenttia (-0,1).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana. Finanssivalvonta asetti 17.6.2019 Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 19,8 miljoonaa euroa, kun se oli aiemmin 17,8 miljoonaa euroa. Solvenssisuhde oli 224,5 prosenttia (233,4) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen.

Tulos ja avainluvut

tuhatta euroa 1-6/2019 1-6/2018 Muutos
Vakuutusmaksutulo 7 753 7 695 0,8 %
Muut erät* -1 161 -2 207 -47,4 %
Vakuutusmaksutuotot 6 593 5 488 20,1 %
Korvauskulut -1 427 181 -
Liikekulut -2 879 -2 473 16,4 %
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 2 287 3 195 -28,4 %
Tasoitusmäärän muutos 1 427 -181  -
Vakuutustekninen kate 3 713 3 014 23,2 %
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut 3 988 1 295 207,9 %
Muut tuotot ja kulut 4 0 -
Tulos ennen veroja 7 706 4 310 -78,8 %
Yhdistetty kulusuhde, % 65,3 % 41,8 % 23,5 %-yks.
Vahinkosuhde, % 21,6 % -3,3 % 24,9 %-yks.
Liikekulusuhde, % 43,7 % 45.1 % -1,4 %-yks.
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % 5,3 % -0,1 % 5,4 %-yks.
Solvenssisuhde (S2), %**
224,5 % 222,0 % 2,5 %-yks.
Takausvakuutuskanta, mrd.€ 1,65 1,60 3,2 %
Henkilöstön määrä keskimäärin 27 23 4 hlö
Luottoluokitus / S&P) A- A- -

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2018 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailutietona on käytetty vuoden 2018 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. Yhteenvedon 1-6/2019 lukuja ei ole tilintarkastettu.

*Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta, vakuutusmaksuvastuun muutos, jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta.

** Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä niitä näin ollen ole tilintarkastettu. Solvenssisuhde-% sisältää Finanssivalvonnan asettaman päääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 lähtien.

Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 2012-2018 (FAS)

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Vakuutusmaksutulo, milj.€ 17,4 15,2 12,2 10,0 11,3 10,6 12,3
Tulos ennen veroja, milj.€ 9,2 16,8 7,7 8,5 5,3 6,2 3,4
Vahinkosuhde, % -6,4 10,1 12,4 15,1 3,7 22,2 11,7
Yhdistetty kulusuhde, % 34,0 60,3 64,9 63,7 45,7 58,5 43,4
Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle, % -1,9 6,3 5,4 4,4 7,1 5,9 6,1
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 9,5 27,3 25,0 11,3 17,7 13,9 15,3
Kokonaispääoman tuotto käyvin arvoin, % 4,0 9,2 7,7 6,8 11,2 9,2 11,2
Takausvakuutuskanta, milj.€ 1 667 1 491 1 320 1 164 1 338 1 356 1 372
Sijoitukset (ml. rahat ja pankkisaamiset) käyvin arvoin, milj.€ 134 134 127 120 123 115 110
Oma perusvarallisuus, milj.€ (Solvenssi II)* 103 107 101 96 93 - -
Solvenssisuhde, % (Solvenssi II)* 233 394 435 506 383 - -
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 25 24 22 25 25 24  23

* Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä niitä näin ollen ole tilintarkastettu. Solvenssisuhde-% sisältää Finanssivalvonnan kesäkuussa 2018 asettaman pääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 lähtien.

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri-konserni laatii kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisen konsernitilinpäätöksen, jossa raportoidaan myös Garantia osana Rahoitus -liiketoimintasegmenttiä. Taaleri-konsernin taloudelliset raportit ja esitykset sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavissa osoitteesta www.taaleri.com.

Garantia julkistaa internetsivuillaan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee tilinpäätöstiedotteen. Garantia julkistaa internetsivuillaan tammi-kesäkuun yhteenvedon samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee puolivuotiskatsauksen. Garantia julkistaa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen internetsivuillaan sääntelyn edellyttämässä aikataulussa. Taaleri-konsernin julkaisuajankohdat ovat nähtävissä www.taaleri.com / Investor Relations / Sijoittajan kalenteri.