Garantian tavoitteena on kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tarjoamalla heille takauspalveluita ja kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä takausratkaisuja. Garantian vahva vakavaraisuus varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja vakauden. 

1-6/2018: Garantian vakuutusmaksutulo kasvoi vahvasti ja vakuutustekninen kate vahvistui

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 4,6 prosenttia vertailukaudesta 7,7 miljoonaan euroon (7,4). Takausvakuutuskanta kasvoi 7,0 prosenttia.
  • Vakuutustekninen kannattavuus vahvistui. Vahinkosuhde oli -3,3 prosenttia (4,0) ja yhdistetty kulusuhde 41,8 prosenttia (52,7).
  • Tulos ennen veroja oli 4,3 miljoonaa euroa (8,9), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (6,1).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -0,1 prosenttia (3,3).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 222,0 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 365,3 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.
tuhatta euroa 1-6/2018 1-6/2017 Muutos
Vakuutusmaksutulo 7 695 7 353 4,6 %
Muut erät* -2 207 -1 975
 11,7 %
Vakuutusmaksutuotot 5 488 5 378 2,0 %
Korvauskulut 181 -215 - %
Liikekulut -2 473 -2 618
5,5 %
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 3 195 2 545 25,6 %
Tasoitusmäärän muutos -181 215  -184,1 %
Vakuutustekninen kate 3 014 2 760 9,2 %
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut 1 295 6 120 78,8 %
Muut tuotot ja kulut 0 0 -
Tulos ennen veroja 4 310 8 880 -51,5 %
Yhdistetty kulusuhde, % 41,8 % 52,7 % -10,9 %-yks.
Vahinkosuhde, % -3,3 % 4,0 % -7,3 %-yks.
Liikekulusuhde, % 45.1 % 48,7 % -3,6 %-yks.
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % -0,1 % 3,3 % -3,4 %-yks.
Solvenssisuhde (S2), %**
222,0 % 419,9 % -197,9 %-yks.
Takausvakuutuskanta, mrd.€ 1,60 1,40 14 %
Henkilöstön määrä keskimäärin 23 25 - 2 hlö
Luottoluokitus /(S&P) A- A- 

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2017 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailutietona on käytetty vuoden 2017 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. Yhteenvedon 1-6/2018 lukuja ei ole tilintarkastettu.

*Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta, vakuutusmaksuvastuun muutos, jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta.

** Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä niitä näin ollen ole tilintarkastettu. Solvenssisuhde-% sisältää Finanssivalvonnan kesäkuussa 2018 asettaman päääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 lähtien.

Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 2011-2017 (FAS)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Vakuutusmaksutulo, milj.€ 15,2 12,2 10,0 11,3 10,6 12,3 13,5
Tulos ennen veroja, milj.€ 16,8 7,7 8,5 5,3 6,2 3,4 1,6
Vahinkosuhde, % 10,1 12,4 15,1 3,7 22,2 11,7 50,8
Yhdistetty kulusuhde, % 60,3 64,9 63,7 45,7 58,5 43,4 78,7
Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle, % 6,3 5,4 4,4 7,1 5,9 6,1 -0,8
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 27,3 25,0 11,3 17,7 13,9 15,3 -1,9
Kokonaispääoman tuotto käyvin arvoin, % 9,2 7,7 6,8 11,2 9,2 11,2 1,5
Takausvakuutuskanta, milj.€ 1 491 1 320 1 164 1 338 1 356 1 372 1 274
Sijoitukset (ml. rahat ja pankkisaamiset) käyvin arvoin, milj.€ 134 127 120 123 115 110 100
Oma perusvarallisuus, milj.€ (Solvenssi II)* 107 101 96 93 - - -
Solvenssisuhde, % (Solvenssi II)* 394 435 506 383 - - -
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 24 22 25 25 24  23 23

* Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät olleet voimassa tilikaudella 2015 tai 2014, eivätkä ne kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. Solvenssi II -vakavaraisuuslukuja ei ole tilintarkastettu.

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri-konserni laatii kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisen konsernitilinpäätöksen, jossa raportoidaan myös Garantia osana Rahoitus -liiketoimintasegmenttiä. Taaleri-konsernin taloudelliset raportit ja esitykset sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavissa osoitteesta www.taaleri.com.

Garantia julkistaa internetsivuillaan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee tilinpäätöstiedotteen. Garantia julkistaa internetsivuillaan tammi-kesäkuun yhteenvedon samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee puolivuotiskatsauksen. Garantia julkistaa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen internetsivuillaan sääntelyn edellyttämässä aikataulussa. Taaleri-konsernin julkaisuajankohdat ovat nähtävissä www.taaleri.com / Investor Relations / Sijoittajan kalenteri.