Garantian tavoitteena on kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tarjoamalla heille takauspalveluita ja kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä takausratkaisuja. Garantian vahva vakavaraisuus varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja vakauden. 

Garantian vuosi 2018 - vahvaa kasvua kannattavasti

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta 17,4 miljoonaan euroon (15,2) ja vakuutusmaksutuotot 15 prosenttia 10,6 miljoonasta 12,3 miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kasvu oli 12 prosenttia.
  • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta kasvoi 8,1 (4,3) miljoonaan euroon vakuutusmaksutuottojen kasvun, positiivisten korvauskulujen ja liikekulujen laskun seurauksena. Vahinkosuhde oli -6,4 prosenttia (10,1), liikekulusuhde 40,3 (51,1) prosenttia ja yhdistetty kulusuhde 34,0 prosenttia (60,3).
  • Tulos ennen veroja oli 9,2 miljoonaa euroa (16,8), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät 1,9 miljoonaan euroon (11,5).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -1,7 prosenttia (6,6).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 233,4 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 390,7 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.
  • S&P vahvisti 10.12.2018 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Tulos ja avainluvut 

tuhatta euroa 2018 2017 Muutos
Vakuutusmaksutulo 17 381 15 235 14 %
Muut erät* -5 099
-4 598
11 %
Vakuutusmaksutuotot 12 282 10 638 15 %
Korvauskulut 783
-1 079
-173 %
Liikekulut -4 954
-5 330 -7 %
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 8 110 4 228
92 %
Tasoitusmäärän muutos -783
1 079 -173 %
Vakuutustekninen kate 7 327 5 307 38 %
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut 1 897 11 458 -83 %
Muut tuotot ja kulut 1 3 -
Tulos ennen veroja 9 225 16 768 -45 %
       
Yhdistetty kulusuhde, % 34,0 % 60,3 % -26,3 %-yks.
Vahinkosuhde, % -6,4 % 10,1 % -16,5 %-yks.
Liikekulusuhde, % 40,3 % 50,1 % -9,8 %-yks.
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % -1,7 % 6,6 % -8,3 %-yks.
Solvenssisuhde (S2), %** 233,4 % 393,6 % -160,2 %-yks.
Takausvakuutuskanta, mrd.€ 1,67 1,49 12 %
Henkilöstön määrä keskimäärin 25 24 +1 hlö
Luottoluokitus (S&P) A- A- -

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2017 vastaavien jaksojen lukuja. Tase ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailutietona on käytetty vuoden 2017 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta, vakuutusmaksuvastuun muutos, jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta.

** Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä niitä näin ollen ole tilintarkastettu. Solvenssisuhde-% sisältää Finanssivalvonnan kesäkuussa 2018 asettaman pääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 lähtien.

Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 2012-2018 (FAS)

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Vakuutusmaksutulo, milj.€ 17,4 15,2 12,2 10,0 11,3 10,6 12,3
Tulos ennen veroja, milj.€ 9,2 16,8 7,7 8,5 5,3 6,2 3,4
Vahinkosuhde, % -6,4 10,1 12,4 15,1 3,7 22,2 11,7
Yhdistetty kulusuhde, % 34,0 60,3 64,9 63,7 45,7 58,5 43,4
Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle, % -1,9 6,3 5,4 4,4 7,1 5,9 6,1
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 9,5 27,3 25,0 11,3 17,7 13,9 15,3
Kokonaispääoman tuotto käyvin arvoin, % 4,0 9,2 7,7 6,8 11,2 9,2 11,2
Takausvakuutuskanta, milj.€ 1 667 1 491 1 320 1 164 1 338 1 356 1 372
Sijoitukset (ml. rahat ja pankkisaamiset) käyvin arvoin, milj.€ 134 134 127 120 123 115 110
Oma perusvarallisuus, milj.€ (Solvenssi II)* 103 107 101 96 93 - -
Solvenssisuhde, % (Solvenssi II)* 233 394 435 506 383 - -
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 25 24 22 25 25 24  23

* Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä niitä näin ollen ole tilintarkastettu. Solvenssisuhde-% sisältää Finanssivalvonnan kesäkuussa 2018 asettaman pääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 lähtien.

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri-konserni laatii kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisen konsernitilinpäätöksen, jossa raportoidaan myös Garantia osana Rahoitus -liiketoimintasegmenttiä. Taaleri-konsernin taloudelliset raportit ja esitykset sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavissa osoitteesta www.taaleri.com.

Garantia julkistaa internetsivuillaan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee tilinpäätöstiedotteen. Garantia julkistaa internetsivuillaan tammi-kesäkuun yhteenvedon samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee puolivuotiskatsauksen. Garantia julkistaa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen internetsivuillaan sääntelyn edellyttämässä aikataulussa. Taaleri-konsernin julkaisuajankohdat ovat nähtävissä www.taaleri.com / Investor Relations / Sijoittajan kalenteri.