Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

31.08.2018

Garantian vakuutusratkaisu korvaa perinteiset vuokravakuudet

Vakuutusosakeyhtiö Garantia on ostanut Suomen Vuokravastuu Oy:n (SVV) koko osakekannan toukokuussa julkistetun aiesopimuksen mukaisesti (Taaleri Oyj:n lehdistötiedote 22.5.2018). SVV tarjoaa vuokratakauksia, joilla voidaan korvata perinteinen tilitalletus vuokrasopimuksen vakuutena.

”Olemme vuodesta 2006 alkaen olleet takaamassa suomalaisten omistusasujien asuntolainoja. Tämä oli meille luonteva askel laajentaa asumiseen liittyvää vakuutusturvaamme ”, Garantian asumisen palveluista vastaava johtaja Tuukka Fabritius sanoo.

Kaupan myötä Garantian rooli asumisen palveluihin liittyvän turvan tarjoajana laajenee kattamaan asuntolainojen lisäksi myös vuokra-asumisen.

”Vuokra-asumisen markkina muuttuu suurten vuokranantajien luopuessa vakuuksista. Toisaalta pienempien vuokranantajien mahdollisuudet tarjota vastaavaa joustoa ovat rajalliset. Tämä luo tilaa uusille toimijoille, jolloin palveluntarjoajan vastuullisuus ja luotettavuus korostuvat. Garantian vakuutusratkaisu on joustava ja läpinäkyvä ratkaisu sekä vuokralaisen että vuokranantajan tarpeisiin.”

SVV:n myöntämät vuokratakaukset muuttuvat Garantian myöntämiksi vakuutuksiksi. Niiden tarjoaminen jatkuu entisellään Takaamo ja Securent -palveluissa. Nykyisten SVV:n asiakkaiden turva pysyy ennallaan, eivätkä uudet vakuutusehdot heikennä asiakkaiden asemaa suhteessa nykyisiin takausehtoihin. SVV tullaan sulauttamaan Garantiaan vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Tuukka Fabritius, Johtaja, Asumisen palvelut, puh 040 0370 581, tuukka.fabritius@garantia.fi
Tero Konstari, Myyntijohtaja, Asumisen palvelut, puh 040 643 4115, tero.konstari@garantia.fi

Lue lisää Garantian ratkaisuista vuokralaisille www.takaamo.fi ja vuokranantajille www.securent.fi tai kysy räätälöidyistä ratkaisuistamme suurille vuokranantajille.

16.08.2018

Garantian tammi-kesäkuu 2018

Garantian vakuutusmaksutulo kasvoi vahvasti ja vakuutustekninen kate vahvistui.

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 4,6 prosenttia vertailukaudesta 7,7 miljoonaan euroon (7,4). Takausvakuutuskanta kasvoi 7,0 prosenttia.
  • Vakuutustekninen kannattavuus vahvistui. Vahinkosuhde oli -3,3 prosenttia (4,0) ja yhdistetty kulusuhde 41,8 prosenttia (52,7).
  • Tulos ennen veroja oli 4,3 miljoonaa euroa (8,9), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (6,1).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -0,1 prosenttia (3,3).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 222,0 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 365,3 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.

Garantia on lisäksi julkaissut Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen 2017 päivityksen 08/2018 Finanssivalvonnan kesäkuussa 2018 asettaman pääomavaatimuksen korotuksen johdosta.

Lue lisää

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018 on saatavissa Taalerin kotisivuilta.

Garantia’s January – June 2018

Premiums written increased and balance on the technical account strengthened

  • Garantia’s premiums written increased by 4.6% on the comparison period and came to EUR 7.7 million (7.4). Insurance exposure grew by 7.0%.
  • The balance on the technical account strengthened. The claims ratio was -3.3% (4.0) and the combined ratio stood at 41.8% (52.7).
  • Earnings before taxes were EUR 4.3 million (8.9) and net return on investments recognised in profit and loss totalled EUR 1.3 million (6.1).
  • Return on investments at fair value was -0.1% (3.3).
  • Garantia's solvency remained strong, despite the capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, confirmed by the Financial Supervisory Authority in June. Solvency ratio was 222.0% (237.6 pro forma) including the capital add-on, and 365.3% (393.6) excluding the capital add-on.

Garantia has also published Solvency and Financial Condition Report 2017, update 08/2018, due to Capital Add-on confirmed by FSA on June 2018.

For more information

Additional information:

Vesa Aho, CEO, vesa.aho@garantia.fi, tel +358 50 343 1841
Niina Pullinen, Chief Financial and Risk Officer, niina.pullinen@garantia.fi, tel +358 50 572 9044

16.08.2018

Garantian toimitusjohtaja Vesa Aho siirtyy toisen yhtiön palvelukseen

Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimitusjohtaja ja Taalerin johtoryhmän jäsen Vesa Aho siirtyy toisen yhtiön palvelukseen. Hän jättää Taaleri konsernin 30.9.2018.

Taaleri käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin välittömästi. Garantian sijoitustoiminnasta vastaava johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Titta Elomaa hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä tänä aikana.

Garantia on Taaleri Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin.

Lisätietoja:
Garantian hallituksen puheenjohtaja, Hannu Tonteri, puh. 050 075 4201, htonteri@gmail.com
Varatoimitusjohtaja, Karri Haaparinne, Taaleri Oyj, puh. 040519 0441, karri.haaparinne@taaleri.com

Garantia’s CEO Vesa Aho moves to another company

Vesa Aho, CEO of Garantia Insurance Company Ltd and member of Taaleri Plc.’s management team moves to another company. He will leave the company by 30 September 2018.

Taaleri will immediately start the search for a new CEO. In the meanwhile Titta Elomaa, Head of Investments and deputy CEO of Garantia assumes responsibility for the duties of CEO.

Garantia is a wholly-owned subsidiary of Taaleri Plc and part of the Taaleri Group.

Further information:
Garantia’s Chairman of the Board, Hannu Tonteri, tel. +358 50 075 4201, htonteri@gmail.com
Deputy CEO, Karri Haaparinne, Taaleri Oyj, tel. + 358 40 519 0441, karri.haaparinne@taaleri.com

8.08.2018

Nimitysuutisia

MBA Peter Lallukka on nimitetty asiakasrahoitusjohtajaksi 6.8.2018 alkaen Garantian Yritysmyynti ja asiakasrahoitus -yksikköön.

Henri Grönberg on nimitetty lakimieheksi 8.8.2018 alkaen Garantian Asumisen palvelut, lakiasiat ja kannanhoito –yksikköön.

14.06.2018

GARANTIAN PÄÄOMAVAATIMUKSEN KOROTUS ON VAHVISTETTU

Finanssivalvonta on asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 17,8 miljoonaa euroa.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana myös pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen.

Garantian oma varallisuus 31.12.2017 oli 106,8 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 27,1 miljoonaa euroa ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 44,9 miljoonaa euroa (pro forma). Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 394 prosenttia ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 238 prosenttia.

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutus- ja vastapuoliriskiosioiden riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2018 ja pääomavaatimuksen korotuksen johdosta päivitetyn vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen 2017 internetsivuillaan www.garantia.fi 16.8.2018.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

 

THE CAPITAL ADD-ON FOR GARANTIA HAS BEEN CONFIRMED

The Financial Supervisory Authority confirmed the capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, at EUR 17.8 million for Garantia Insurance Company Ltd. Garantia’s solvency remains strong even after the capital add-on.

Garantia's own funds amounted to EUR 106.8 million at the end of December 2017. The solvency capital requirement excluding the capital add-on amounted to EUR 27.1 million and including the capital add-on EUR 44.9 million (pro forma). The solvency ratio, i.e. the ratio of own funds to the solvency capital requirement excluding the capital add-on was 394 per cent and including the capital add-on 238 per cent.

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the risk profile of Garantia's non-life underwriting risk and counterparty default risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the solvency capital requirement calculation. In addition, the Financial Supervisory Authority notes that the requirement to use the internal model is not appropriate in Garantia’s case.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority will assess the amount of capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Summary of January-June 2018 and the Solvency and financial condition report 2017 that has been updated due to capital add-on on its websites on 16th August 2018.

Additional information:
CEO Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, tel. +358 50 343 1841
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044