Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

10.09.2018

Kahdeksan suomalaisyritystä laskee liikkeeseen Garantian takaaman 82 M euron ryhmäjoukkovelkakirjalainan

Laina hinnoiteltiin markkinoilla 7.9.2018 ja se lasketaan liikkeeseen 14.9.2018. Lainan kiinteäksi kuponkikoroksi muodostui 1,375 prosenttia ja emissiokurssi on 99,918 prosenttia.

Kyseessä on jo kolmas Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaama keskisuurten yritysten ryhmäjoukkovelkakirjalaina. Aikaisemmat laskettiin liikkeeseen vuosina 2013 ja 2014. Emissio on kokonaismäärältään 82 miljoonaa euroa ja sen liikkeeseenlaskijoina toimivat Basware Oyj, EKE-Finance Oy, Insta Group Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Sofigate Group Oy, Stalatube Oy ja Teknos Group Oy. Yritysten lainaosuudet vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä.

Garantian vahva luottoluokitus sekä kyky koota pienempiä rahoitustarpeita yhteen mahdollistavat taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan, joka tarjoaa kustannustehokkaan pääsyn pääomamarkkinoille myös keskisuurille suomalaisyrityksille. Velkasijoittajille se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kotimaisten yritysten toimintaan uudessa muodossa ja kokoluokassa. Garantialla on kansainvälisen luottoluokittajan Standard & Poor'sin luottoluokitus A-.

”Lainaamme osallistui sekä vanhoja liikkeeseenlaskija-asiakkaitamme edellisistä ryhmäjoukkovelkakirjalainoistamme että kokonaan uusia yrityksiä. Lainan kokonaismäärä muodostui edellisiä emissioitamme suuremmaksi. Viime vuosina lisääntyneen yleisen velkarahoitustarjonnan olosuhteissa tämä on konkreettinen osoitus velkainstrumenttimme ja konsultatiivisen palvelumme kilpailukyvystä, mutta myös yritysten halusta hajauttaa velkarahoituslähteitään. Ryhmäjoukkovelkakirjalaina on olennainen osa tuotevalikoimaamme myös jatkossa”, kertoo Garantian yritysmyynnistä ja asiakasrahoituksesta vastaava johtaja Martti Purhonen.

Garantia takaa koko emission kuponkikorkojen ja velkapääoman takaisinmaksun lainaehtojen mukaisesti. Laina myytiin institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille.

Lainan pääjärjestäjänä toimi OP Yrityspankki Oyj.

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh.050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi

Johtaja, yritysmyynti ja asiakasrahoitus, Martti Purhonen, puh. 045 616 1551, martti.purhonen@garantia.fi

31.08.2018

Garantian vakuutusratkaisu korvaa perinteiset vuokravakuudet

Vakuutusosakeyhtiö Garantia on ostanut Suomen Vuokravastuu Oy:n (SVV) koko osakekannan toukokuussa julkistetun aiesopimuksen mukaisesti (Taaleri Oyj:n lehdistötiedote 22.5.2018). SVV tarjoaa vuokratakauksia, joilla voidaan korvata perinteinen tilitalletus vuokrasopimuksen vakuutena.

”Olemme vuodesta 2006 alkaen olleet takaamassa suomalaisten omistusasujien asuntolainoja. Tämä oli meille luonteva askel laajentaa asumiseen liittyvää vakuutusturvaamme ”, Garantian asumisen palveluista vastaava johtaja Tuukka Fabritius sanoo.

Kaupan myötä Garantian rooli asumisen palveluihin liittyvän turvan tarjoajana laajenee kattamaan asuntolainojen lisäksi myös vuokra-asumisen.

”Vuokra-asumisen markkina muuttuu suurten vuokranantajien luopuessa vakuuksista. Toisaalta pienempien vuokranantajien mahdollisuudet tarjota vastaavaa joustoa ovat rajalliset. Tämä luo tilaa uusille toimijoille, jolloin palveluntarjoajan vastuullisuus ja luotettavuus korostuvat. Garantian vakuutusratkaisu on joustava ja läpinäkyvä ratkaisu sekä vuokralaisen että vuokranantajan tarpeisiin.”

SVV:n myöntämät vuokratakaukset muuttuvat Garantian myöntämiksi vakuutuksiksi. Niiden tarjoaminen jatkuu entisellään Takaamo ja Securent -palveluissa. Nykyisten SVV:n asiakkaiden turva pysyy ennallaan, eivätkä uudet vakuutusehdot heikennä asiakkaiden asemaa suhteessa nykyisiin takausehtoihin. SVV tullaan sulauttamaan Garantiaan vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Tuukka Fabritius, Johtaja, Asumisen palvelut, puh 040 0370 581, tuukka.fabritius@garantia.fi
Tero Konstari, Myyntijohtaja, Asumisen palvelut, puh 040 643 4115, tero.konstari@garantia.fi

Lue lisää Garantian ratkaisuista vuokralaisille www.takaamo.fi ja vuokranantajille www.securent.fi tai kysy räätälöidyistä ratkaisuistamme suurille vuokranantajille.

16.08.2018

Garantian tammi-kesäkuu 2018

Garantian vakuutusmaksutulo kasvoi vahvasti ja vakuutustekninen kate vahvistui.

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 4,6 prosenttia vertailukaudesta 7,7 miljoonaan euroon (7,4). Takausvakuutuskanta kasvoi 7,0 prosenttia.
  • Vakuutustekninen kannattavuus vahvistui. Vahinkosuhde oli -3,3 prosenttia (4,0) ja yhdistetty kulusuhde 41,8 prosenttia (52,7).
  • Tulos ennen veroja oli 4,3 miljoonaa euroa (8,9), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (6,1).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -0,1 prosenttia (3,3).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 222,0 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 365,3 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.

Garantia on lisäksi julkaissut Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen 2017 päivityksen 08/2018 Finanssivalvonnan kesäkuussa 2018 asettaman pääomavaatimuksen korotuksen johdosta.

Lue lisää

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018 on saatavissa Taalerin kotisivuilta.

Garantia’s January – June 2018

Premiums written increased and balance on the technical account strengthened

  • Garantia’s premiums written increased by 4.6% on the comparison period and came to EUR 7.7 million (7.4). Insurance exposure grew by 7.0%.
  • The balance on the technical account strengthened. The claims ratio was -3.3% (4.0) and the combined ratio stood at 41.8% (52.7).
  • Earnings before taxes were EUR 4.3 million (8.9) and net return on investments recognised in profit and loss totalled EUR 1.3 million (6.1).
  • Return on investments at fair value was -0.1% (3.3).
  • Garantia's solvency remained strong, despite the capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, confirmed by the Financial Supervisory Authority in June. Solvency ratio was 222.0% (237.6 pro forma) including the capital add-on, and 365.3% (393.6) excluding the capital add-on.

Garantia has also published Solvency and Financial Condition Report 2017, update 08/2018, due to Capital Add-on confirmed by FSA on June 2018.

For more information

Additional information:

Vesa Aho, CEO, vesa.aho@garantia.fi, tel +358 50 343 1841
Niina Pullinen, Chief Financial and Risk Officer, niina.pullinen@garantia.fi, tel +358 50 572 9044

14.06.2018

GARANTIAN PÄÄOMAVAATIMUKSEN KOROTUS ON VAHVISTETTU

Finanssivalvonta on asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 17,8 miljoonaa euroa.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana myös pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen.

Garantian oma varallisuus 31.12.2017 oli 106,8 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 27,1 miljoonaa euroa ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 44,9 miljoonaa euroa (pro forma). Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 394 prosenttia ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 238 prosenttia.

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutus- ja vastapuoliriskiosioiden riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2018 ja pääomavaatimuksen korotuksen johdosta päivitetyn vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen 2017 internetsivuillaan www.garantia.fi 16.8.2018.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

 

THE CAPITAL ADD-ON FOR GARANTIA HAS BEEN CONFIRMED

The Financial Supervisory Authority confirmed the capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, at EUR 17.8 million for Garantia Insurance Company Ltd. Garantia’s solvency remains strong even after the capital add-on.

Garantia's own funds amounted to EUR 106.8 million at the end of December 2017. The solvency capital requirement excluding the capital add-on amounted to EUR 27.1 million and including the capital add-on EUR 44.9 million (pro forma). The solvency ratio, i.e. the ratio of own funds to the solvency capital requirement excluding the capital add-on was 394 per cent and including the capital add-on 238 per cent.

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the risk profile of Garantia's non-life underwriting risk and counterparty default risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the solvency capital requirement calculation. In addition, the Financial Supervisory Authority notes that the requirement to use the internal model is not appropriate in Garantia’s case.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority will assess the amount of capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Summary of January-June 2018 and the Solvency and financial condition report 2017 that has been updated due to capital add-on on its websites on 16th August 2018.

Additional information:
CEO Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, tel. +358 50 343 1841
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044

22.05.2018

Garantia laajentaa vuokratakaustoimintaan yritysostolla

Garantia on sopinut ostavansa Suomen Vuokravastuu Oy:n (SVV) osakekannan.

Yhtiöstä tulee Garantian kokonaan omistama tytäryhtiö. Suomen Vuokravastuu Oy on vuonna 2015 perustettu yhtiö, joka tekee takaustuotteita kahdella brändillä: Takaamo ja Securent. Lisäksi SVV tekee räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Takaamo-vuokratakauspalvelu on ilmainen lisäpalvelu vuokranantajille. Vuokratakauspalvelu takaa vuokralaisen puolesta paitsi vuokrat myös kaikki muut vuokrasopimuksessa mainitut velvoitteet ja on suuruudeltaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Palvelu mahdollistaa vuokralaiselle vaihtoehtoisen valinnan rahavakuuden rinnalle ja poistaa vuokraamiseen liittyviä esteitä. (www.takaamo.fi)

Securent-verkkokauppa on suunnattu suomalaisille vuokranantajille. Verkkokaupasta vuokranantaja voi ostaa tuotteita, jotka turvaavat asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä, parantavat asuntojen vuokrattavuutta sekä tuovat helppoutta vuokralaisten hallintaan. Securent –takaukset mahdollistavat mm. asunnon vuokraamisen ilman vuokralaiselta vaadittavaa rahavakuutta. Securentin tuotteet ovat vuokranantajalle verotuksessa vähennyskelpoisia pääomatulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita menoja. (www.securent.fi)

SVV:n räätälöidyt tuotteet ovat innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät vuokraamisesta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Ratkaisuilla voidaan luoda uusia lisäarvoa tuottavia palveluita, tehostaa nykyisiä vuokrausprosesseja ja poistaa vakuuden käsittelyä. Ratkaisut parantavat asuntojen vuokrattavuutta, vuokrausastetta ja kilpailukykyä asuntomarkkinoilla. Palveluja räätälöidään pääsääntöisesti vuokravälitysliikkeille sekä suuriin vuokra-asuntoportfolioihin.

”Olemme jo useamman vuoden ajan olleet tukemassa SVV:n kasvutarinaa. Nyt oli luonteva hetki yhdistää SVV:n into ja innovatiivisuus Garantian toimialaosaamiseen ja vahvaan vakavaraisuuteen”, toteaa Garantian toimitusjohtaja Vesa Aho. ”Garantia tuo toimintaamme lisää uskottavuutta ja mahdollistaa kasvun jatkumisen. Toimintamme jatkuu nykyisen kaltaisena, mutta osana Garantiaa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä monipuolisempia ratkaisuja ja takaamaan suurempia asuntoportfolioita”, summaa SVV:n myyntijohtaja Tero Konstari.

Tavoitteena on jatkossa tarjota monipuolisia takausratkaisuja vuokranantajille ja välitysliikkeille.

Lisätietoja:
Vesa Aho, Toimitusjohtaja, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, 050 343 1841, vesa.aho@garantia.fi

Tero Konstari, Myyntijohtaja, Suomen Vuokravastuu Oy, 040 643 4115, tero.konstari@takaamo.fi