Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

19.09.2019

Garantian takaamien ryhmäjoukkovelkakirjalainojen sarja jatkuu 40 miljoonan euron liikkeeseenlaskulla

Kolme suomalaisyritystä laskee liikkeeseen Garantian takaaman 40 miljoonan euron viisivuotisen ryhmäjoukkovelkakirjalainan. Laina hinnoiteltiin markkinoilla 18.9.2019 ja se lasketaan liikkeeseen 25.9.2019. Lainan kiinteäksi kuponkikoroksi muodostui 0,75 prosenttia ja emissiokurssi on 99,673 prosenttia.

Emission liikkeeseenlaskijoina toimivat Aspo Oyj, Sarlin Group Oy Ab ja Veho Oy Ab. Yritysten lainaosuudet vaihtelevat viiden ja kahdenkymmenen miljoonan euron välillä. Kyseessä on neljäs Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaama keskisuurten yritysten ryhmäjoukkovelkakirjalaina. Aikaisemmat laskettiin liikkeeseen vuosina 2013, 2014 ja 2018.

Garantian vahva luottoluokitus sekä kyky koota pienempiä rahoitustarpeita yhteen mahdollistavat taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan. Se tarjoaa kustannustehokkaan pääsyn pääomamarkkinoille myös keskisuurille suomalaisyrityksille. Velkasijoittajille se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kotimaisten yritysten toimintaan uudessa muodossa ja kokoluokassa. Garantialla on kansainvälisen luottoluokittajan Standard & Poor'sin luottoluokitus A-.

”Konsultatiivinen kokonaispalvelumme takaa asiakasyrityksillemme vaivattoman JVK-lainaprosessin. Suotuisan markkinatilanteen ja Garantian luottoluokituksen johdosta myös lainan hinnoittelu oli kilpailukykyinen”, kertoo Garantian yritysmyynnistä ja asiakasrahoituksesta vastaava johtaja Martti Purhonen.

Garantia takaa koko emission kuponkikorkojen ja velkapääoman takaisinmaksun lainaehtojen mukaisesti. Laina myytiin institutionaalisille ja muille ammattimaisille sijoittajille.

Lainan pääjärjestäjänä toimi Danske Bank A/S.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh. 050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi
Johtaja, yritysmyynti ja asiakasrahoitus, Martti Purhonen, puh. 045 616 1551, martti.purhonen@garantia.fi

12.09.2019

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) vahvisti 11.9.2019 Vakuutusosakeyhtiö Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial strength rating, FSR), liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen (engl. Issuer Credit Rating, ICR) sekä yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Enhancement Rating, FER) A- vakain näkymin.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh 050 552 8666

 

STANDARD & POOR'S CONFIRMED GARANTIA’S RATING A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) confirmed Garantia Insurance Company Ltd’s financial strength rating, issuer credit rating and financial enhancement rating A- with stable outlook 11th September 2019.

For further information, please contact
CEO Titta Elomaa, tel +358 50 552 8666

15.08.2019

Garantian tammi-kesäkuu 2019

Garantian tulos ja vakavaraisuus säilyivät vahvana.

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 7,8 miljoonaan euroon (7,7) ja vakuutusmaksutuotot 6,6 miljoonaan euroon (5,5). Takausvakuutuskanta oli kesäkuun lopussa 1,65 miljardia euroa (1,67).
  • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä korvauskulujen kasvusta huolimatta. Vahinkosuhde oli 21,6 prosenttia (-3,3), liikekulusuhde 43,7 prosenttia (45,1) ja yhdistetty kulusuhde 65,3 prosenttia (41,8).
  • Tulos ennen veroja vahvistui 7,7 miljoonaan euroon (4,3), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa (1,3).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 5,3 prosenttia (-0,1).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana. Finanssivalvonta asetti 17.6.2019 Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 19,8 miljoonaa euroa, kun se oli aiemmin 17,8 miljoonaa euroa. Solvenssisuhde oli 224,5 prosenttia (233,4) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen.

Lue lisää

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 on saatavissa Taaleri kotisivuilta.

Garantia’s January – June 2019

Earnings and solvency remained strong.

  • Premiums written totalled EUR 7.8 (7.7) million and earned premiums EUR 6.6 (5.5) million. At the end of June, insurance exposure amounted to EUR 1.65 (1.67) billion.
  • The balance on the technical account remained good, despite an increase in claims incurred. The claims ratio was 21.6% (-3.3), the expense ratio 43.7% (45.1) and the combined ratio 65.3% (41.8).
  • Earnings before taxes increased to EUR 7.7 (4.3) million while net return on investments recognised in profit and loss came to EUR 4.0 (1.3) million.
  • Return on investments at fair value was 5.3% (-0.1).
  • Garantia’s solvency remained strong. On 17 June 2019, the Financial Supervisory Authority set Garantia’s capital add-on (solvency capital requirement) at EUR 19.8 million (previously EUR 17.8 million). Solvency ratio was 224.5% (233.4) including the capital add-on.

 For more information

Additional information:

Titta Elomaa, CEO, titta.elomaa@garantia.fi, tel +358 50 552 8666
Niina Pullinen, Chief Financial and Risk Officer, niina.pullinen@garantia.fi, tel +358 50 572 9044

20.06.2019

Titta Elomaa on nimitetty Garantian uudeksi toimitusjohtajaksi

 

Garantian hallitus on nimittänyt toimitusjohtajan sijaisen Titta Elomaan Garantian uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2019 alkaen. Hän on hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä syyskuusta 2018 lähtien.

 

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, Hannu Tonteri, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, puh. 050 075 4201, htonteri@gmail.com
Toimitusjohtajan sijainen, Karri Haaparinne, Taaleri Oyj, puh. 040 519 0441, karri.haaparinne@taaleri.com 

17.06.2019

GARANTIAN PÄÄOMAVAATIMUKSEN KOROTUS ON VAHVISTETTU

Finanssivalvonta on 17.6.2019 asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 19,8 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 17,8 miljoonaa euroa.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen.

Garantian oma varallisuus 31.12.2018 oli 103,3 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus oli 44,3 miljoonaa euroa ml. aiempi pääomavaatimuksen korotus 17,8 miljoonaa euroa ja solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen, 223 prosenttia. Uudella 19,8 miljoonan euron pääomavaatimuksen korotuksella vakavaraisuuspääomavaatimus olisi ollut 46,3 miljoonaa euroa ja solvenssisuhde 223 prosenttia (pro forma 31.12.2018).

tuhatta euroa 31.12.2018 31.12.2018 (pro forma
Vakavaraisuuspääomavaatimus pl. pääomavaatimuksen korotus 26 437 26 437
Pääomavaatimuksen korotus 17 812 19 848
Yhteensä 44 249 46 285
Oma perusvarallisuus 103 281 103 281
Solvenssisuhde, % ml. pääomavaatimuksen korotus 233 % 223 %
Solvenssisuhde, % pl. pääomavaatimuksen korotus 391 % 391 %

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että 12.6.2018 annetussa päätöksessä kuvatut edellytykset pääomavaatimuksen korottamisessa ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonta totesi tuolloin, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksen mukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2019 internetsivuillaan www.garantia.fi 15.8.2019.

Lisätietoja:
Vt. Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

 

THE CAPITAL ADD-ON FOR GARANTIA HAS BEEN CONFIRMED

The Financial Supervisory Authority confirmed the reassessed capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, at EUR 19.8 million for Garantia Insurance Company Ltd at 17 June 2019. The previous capital add-on was EUR 17.8 million. Garantia’s solvency remains strong after the reassessed capital add-on.

Garantia's own funds amounted to EUR 103.3 million at the end of December 2018. The solvency capital requirement was EUR 44.3 million including the capital add-on EUR 17.8 million and the solvency ratio, i.e. the ratio of own funds to the solvency capital requirement was 233 per cent.

The solvency capital requirement would have been EUR 46.3 million and the solvency ratio 223 per cent (pro forma 31 Dec 2018), including the new capital add-on EUR 19.8 million.

EUR thousand 31 Dec. 2018 31 Dec. 2018 (pro forma)
Solvency capital requirement excl. capital add-on 26,437 26,437
Capital add-on 17,812 19,848
Total 44,249 46,285
Basic own funds 103,281 103,281
Solvency ratio % incl. capital add-on 233 % 223 %
Solvency ratio, % excl. capital add-on 391 % 391 %

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the need for capital add-on described in decision 12 June 2018 are valid. The Financial Supervisory Authority stated that that the risk profile of Garantia’s non-life underwriting risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation. In addition the Financial Supervisory Authority reaffirms its view that the requirement to use the internal model is not appropriate in Garantia’s case.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority assesses the amount of capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Summary of January-June 2019 on its websites on 15th August 2019.

Additional information:
Acting CEO Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044